Utbildningar

Vilka är dina bästa förhoppningar?

Effektiva team för medarbetare

"På vilket sätt kan vi ta till vara på var och ens resurser?"

2 dagar

Något från innehållet i utbildningen:  
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt & fokus   
 • Coachande samtal  
 • Övningar för att skapa delaktighet, gott samarbete & motivation  
 • Resursinriktad feedback  
 • Att omsätta problem till målsättningar 
 • Att lära känna grupputveckling med hjälp av gällande forskning på området

Alla som ingår i en arbetsgemenskap har ansvar för arbetsklimatet men det betyder inte att arbetsklimatet inte kan behöva förbättras. Arbetsklimatet påverkar i stor grad hur de anställda trivs på jobbet och hur bra de kan samarbeta med varandra. Detta påverkar också ofta effektiviteten på arbetsplatsen. Det är därför välinvesterad tid att se över arbetsklimatet för att kunna fortsätta med det som är till nytta och även göra förbättringar vilket är fullt möjligt med relativt små medel.

Vi kommer att arbeta med gruppens värderingar och om hur gruppen kan främja arbetsglädje och samarbete. Vad är viktigt för att gruppen ska klara av tuffa situationer och hur kan gruppen hålla fokus på det som gör skillnad.  Utbildningens två dagar blir aktiva dagar där hela gruppen deltar med utgångspunkt från olika övningar.

Coachande samtal Del 1

”Hur gör ni när det fungerar som bäst?”

4 dagar

Ett lösningsfokuserat förhållningssätt kännetecknas av att vi ser på den vi möter som kompetent och expert på sitt liv. Positiva förantaganden om människor påverkar hur vi lyssnar och hur vi ställer frågor. Sättet att använda språket påverkar samarbetet och arbetsalliansen vilket i sin tur är avgörande för hur stor delaktigheten och angelägenheten ska bli. Det lösningsfokuserade arbetssättet är evidensbaserat och är effektivt då processen kräver mindre investering av tid från både professionella och klienter.

Något ur innehållet:

 • Lösningsfokuserad teori och praktik
 • Förantaganden och fokus
 • Coachande samtal och förändringsprocesser
 • Verktyg och metoder
 • Resursinriktad feedback

Dagarna kommer att ha stor variation för att underlätta inlärning och du ges återkommande möjlighet att reflektera och dela erfarenheter med dina kurskollegor. Du kommer garanterat att få roligt också!

Coachande samtal Del 2

”Gör mer av det som fungerar”

3 dagar

För dig som redan är bevandrad och som vill lära mer.  Här får du möjlighet till både fördjupning och repetition.

Något ur innehållet:

 • Lösningsfokuserad teori och praktik
 • Coachande samtal och förändringsprocesser
 • Verktyg och metoder
 • Språkets påverkan
 • Emergens ­ ­– Interaktionen mellan flera delar skapar en komplex kedja som leder till en viss ordning

Du kommer att få öva tillsammans med kurskollegor samt ha möjlighet att lyfta ”case” från din arbetsvardag för att få idéer som du direkt kan använda i din arbetsvardag. Utbildningen kommer att varva teori med övningar och reflektioner. Det blir omväxlande för att underlätta inlärningen och för att det ska kännas mer inspirerande och kul!

Ledarskap

”Leading from behind”

6 dagar

Hur kan du som chef eller teamledare underlätta för gott samarbete mellan medarbetare, skapa delaktighet och därmed ett team som i hög grad tar ansvar för verksamheten? Hur kan du skapa förutsättningar för möten som berör och som för verksamheten vidare? Hur kan du planera för utvecklingssamtal som gör att dina medarbetare känner sig bekräftade och uppskattade samt hittar sätt att använda sin potential för verksamhetens framtid? Vilken skillnad kan det göra att du som ledare får möjligheten att öva det coachande samtalet och tillsammans med andra professionella får reflektera och dela erfarenheter? Hur kommer det att märkas att du har fått träna (på ett lustfyllt sätt!) på att äga scenen, att använda röst och kropp så att det förstärker det du vill förmedla?

Utbildningen kräver inte att du har tidigare kunskap och erfarenhet av lösningsfokuserat arbetssätt. Du kommer att utveckla dina verktyg för att skapa engagemang och drivkraft i arbetsgrupper, samt att även träna på att designa upplägg för att leda grupper i utveckling och förändring.

Gruppledare

”Klienter är experter på hur deras liv går till”

4 dagar

Att leda grupper som skapar nytta för varje deltagare är en ädel konst.

I många sammanhang väljer vi att låta klienter mötas i grupp då det är effektivare. Hur kan du då som gruppledare agera för att se alla, för att göra alla delaktiga och för att det ska kännas angeläget för deltagarna? Vilka verktyg kan du använda som hjälper dig i din roll som gruppledare?

Utbildningen kräver inte att du har tidigare kunskap om lösningsfokuserat förhållningssätt. Du kommer att få ta del av en utbildning som karaktäriseras av ”walk the talk”, d.v.s. du kommer själv att få utföra övningar för att sedan reflektera över innehållet samt omsätta de nya kunskaperna till din verklighet.

Under utbildningen kommer du att använda dina nyvunna kunskaper kring gruppledarskap i din verksamhet. Vi lär sedan av varandras erfarenheter.

Effektiva team för ledare

”Hur kan jag anpassa mitt ledarskap för att öka möjligheterna för arbetsgruppen att utvecklas till ett effektivt team?”

3 dagar

Något från innehållet i utbildningen:  
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt & fokus   
 • Coachande samtal/hantera svåra samtal   
 • Förändringsprocesser, att leda i förändring.
 • Verktyg för att skapa delaktighet & motivation  
 • Resursinriktad feedback  
 • Att omsätta problem till målsättningar 
 • Att lära känna grupputveckling med hjälp av gällande forskning på området
 • Hur kan jag anpassa mitt ledarskap för att öka möjligheterna för arbetsgruppen att utvecklas till ett effektivt team.

Ambitionen är att slipa verktyget kring samtal och att lära känna gruppers utvecklingsprocess så att vi kan anpassa vårt sätt att leda.

Det här är en praktisk utbildning där ni kommer att få en rad möjligheter att prova på, utforska och upptäcka nya erfarenheter. Det kommer finnas utrymme att få reflektera tillsammans med andra kurskollegor och ta del av varandras kunskap och erfarenhet.

Med fördel erbjuds 2 dagar i följd för att sedan ha en uppföljningsdag senare. Möjlighet finns också att ha individuellt chefsstöd mellan dag 2 och 3. Detta har visat sig vara mycket uppskattat.

 

 

Tycker verkligen om metodens utgångspunkt att fokusera på det friska!

 

Arbetssättet ger en överraskande effekt! Jag kommer att använda arbetssättet både i grupp och på organisationsnivå.

Mina samtal handlar om förändringsarbete och där har jag fått nya vinklingar på samtalet för att komma fram till mål och åtgärder, åtgärder som är realistiska och genomförbara.